Algemene voorwaarden FOTOCURSUS IN DRENTHE

 


 

ARTIKEL 1. INSCHRIJVING EN BEVESTIGING WORKSHOP

 1. Inschrijving voor de door ‘FOTOCURSUS IN DRENTHE’ te verzorgen workshops en cursussen kan door de  deelnemer plaatsvinden via het inschrijfformulier op www.fotocursus-in-drenthe.nl. 
 2. ‘FOTOCURSUS IN DRENTHE’ bevestigt deze inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk per e-mail. HIermee komt deze bevestiging met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop of cursus tot stand. 
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 2. PRIJZEN VAN WORKSHOPS

 1. Bij inschrijving via het inschrijfformulier gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de website van fotocursus in Drenthe ten tijde van de inschrijving.
 2. In de vermelde prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 4. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

ARTIKEL 3. ANNULERING VAN DE CURSUS OF WORKSHOP DOOR DE  DEELNEMER

 1. Annulering is na betaling en aanmelding niet mogelijk. 
 2. Indien een workshop deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus of workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de workshop wordt aangemeld. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 3. Er worden kosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden of wegens gezondheidsredenen. Dit gaat in overleg met Corneli MacCoinnich van ‘FOTOCURSUS IN DRENTHE’ .  In dit geval vindt volledige terugbetaling van het cursusgeld plaats. 

 

ARTIKEL 4. ANNULERING VAN DE CURSUS OF WORKSHOP DOOR FOTOCURSUS IN DRENTHE

‘FOTOCURSUS IN DRENTHE’ behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de workshop.  Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden. Indien de deelnemer daar geen gebruik van maakt wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.

 

ARTIKEL 5. EIGENDOM

Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van deze stukken valt onder auteursrecht.  Zonder nadrukkelijke schrijftelijke toestemming is men niet gerechtigd dit materiaal over te dragen aan anderen middels het copieren ervan, te verspreiden via internet, te openbaren of anderszins.  

 

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met deelname aan een workshop of cursus bij Fotocursus in Drenthe kan op geen enkele manier worden verhaald op ‘FOTOCURSUS IN DRENTHE’

 2. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘FOTOCURSUS IN DRENTHE’ en overeenkomsten ,is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.